Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä: 16.3.2018


1. Rekisterinpitäjä
PTS Messut Oy
Voltintie 162
62300 HÄRMÄ
+358 40 736 0073
info@ptsmessut.fi
y-tunnus: 2093431-0


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
PTS Messut Oy
Hannele Loukasmäki
Voltintie 162
62300 HÄRMÄ
puh. +358 40 736 0073
hannele.loukasmaki@ptsmessut.fi


3. Rekisterin nimi
PTS Messut Oy:n asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään PTS Messut Oy:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole
suoramarkkinointia kieltänyt.


5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista.
5.1 Rekisteröidyn tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, yritys ja asema,yrityksen osoitetiedot.5.2 Tiedot rekisteröidyn tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti ja/ tai mobiili) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja eteenpäin ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaisten niin edellyttäessä.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä eikä niitä käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella. 
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa
B. Sähköinen aineisto
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

 

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja
kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.


10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin kerätyt tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (ks.kohta 2).


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai päivittämättömän tiedon poistamista ja/tai korjaamista. Korjauspyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (ks.kohta 2).


Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti.


11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja  osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle.


Rekisteriin kerättäviä henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin mitä tämän selosteen kohdassa 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kuvattu. 
 

Yhteistyössä

 

Blåkläder

 

Mainosvarikko Kauhava Pohjanmaan Osuuspankki
Lippu.fi
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä